دولت الکترونیک و موانع آن در ایران

به گفته برخی رسانه ها، پوتین حداقل سه قایق تفریحی گران قیمت در اختیار دارد که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شویم. همچنین پوتین علاقه خاصی به رمان ها و فیلم های جاسوسی دارد به خصوص یک فیلم تلویزیونی که در مورد یک جاسوس دوجانبه اهل شوروی بود. ملکه ی انگلیس بودن مسئولیت ها و سختی های خودش را دارد.اما یک نکته جالب در مورد ملکه انگلیس این است که در سال دوبار برایش جشن تولد می گیرند. ثبات در منطقه قفقاز همچنین شرایط برای شکلگیری همکاریهای فرامنطقهای همچون ایجاد کریدور بینالمللی خلیج فارس – دریای سیاه را فراهم ساخته است که باعث تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی اعضای اکو با سایر کشورها خواهد شد. پیشبینیای در این جلسه از سوی یک فرد گفته شد که تورم افسارگسیخته و غیرقابل کنترل میشود. از سوی دیگر، گروهی نباشند که دنبال منافع خود باشند و دنبال گرفتن پست و قدرتطلب نباشند. اما در فاز اول چند دستگاهی که عنوان کردم، باید با یکدیگر هماهنگ باشند. امید که در یک ماه آینده، قبل از آنکه در آتش دو قطبی بدمیم، قبل از آنکه یکدیگر را متهم کنیم؛ به نام زندگی، به دنبال کمهزینهترین تصمیم باشیم.

وضعیت فعلی حاصل عملکرد کشورهای صنعتی و توسعه یافته در طول دو قرن اخیر است که با تخریب منابع طبیعی و استفاده بیرویه از منابع زیرزمینی و معادن، با افزایش حرارت کره زمین، زندگی بشر را به مخاطره جدی انداخته است. دولتهای صنعتی باید مسئولیتهای تاریخی خود را بپذیرند و نسبت به تأمین مالی، انتقال فنآوریهای مربوطه و ظرفیتسازی در کشورهای در حال توسعه اقدام نمایند. ۴ برای لغو تحریمهای ضد ایرانی از روز دوشنبه ششم دی (۲۷ دسامبر) در وین اتریش با برگزاری نشست کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. ️ به احتمال زیاد این لیست روز سه شنبه هفته جاری به مجلس ارسال میشود. میزگرد سیاسی این هفته سیمای جمهوری اسلامی ایران به بررسی توطئه انتشار کتاب آیات شیطانی و تأثیر صدور فتوای حضرت امام خمینی(ره) درباره اعدام مولف و ناشر این کتاب اختصاص یافت. حمایت جمهوری اسلامی ایران از سازمان اکو و فعالیتهای آن بدون قید و شرط است. سازمان اکو در دهههای اخیر سازوکارهای مناسبی را در حمایت از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان، که در آغوش کشورهای اکو قرار دارد، پیریزی نموده است. تحقق عدالت در سطح جهان مستلزم بازتعریف روابط کشورهای توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه است.

همچنین ایده ایجاد «صندوق سرمایهگذاری مشترک اکو» که در نشست صندوقهای ثروت ملی کشورهای عضو که از سوی ایران مطرح شده است را راهگشا میدانیم و در اینجا اعلام میکنم به محض تمهید مقدمات و تأسیس این صندوق در اکو، صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران سهم خود را در اختیار پروژههای تحت پوشش این صندوق قرار خواهد داد. وی درباره این نگرانی در دولت آینده که از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود که هماهنگی تیم اقتصادی حول محورهای جناحی، رفاقتی و سیاسی باشد، عنوان میکند: من نمیفهمم رفاقتی و جناحی یعنی چه؟ اصلاح طلبان از یکسو نسخه برجام موشکی و منطقه ای می پیچند ولی از سوی دیگر هیچگاه حاضر نیستند به این سوال پاسخ دهند که چرا علیرغم بتن ریزی در صنعت هسته ای، تحریم ها لغو نشده و گشایش اقتصادی ایجاد نشد! کابین های دیگر این قایق تفریحی که می تواند میزبان 12 مهمان باشد نیز از ویژگی هایی ممتاز برخوردار هستند. ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که یک سر آن بیرون از مرزهای اقتصاد است و یک سر دیگر آن که در داخل اقتصاد است، بسیار سختتر است.

این دو تحلیلگر مسائل بینالملل همچنین بر این باورند که آمریکا باید همزمان با انجام مذاکرات هستهای، گفتگوهای ایران و اعراب را تشویق کند تا به برخی از مسائل حلنشده در منطقه رسیدگی شود. همچنین بر این اعتقادیم هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه نه تنها به ثبات و امنیت منطقه کمک نمیکند بلکه زمینه تنشهای بیشتر در آینده را فراهم میکند. سازمان اکو و آژانس محیط زیستی آن، از مدتها قبل با طراحی پروژههای مربوط به تغییر آب و هوا و گرمایش زمین، پایبندی اعضا را به این دستور کار جهانی نشان داده است و ضرورت دارد با اهتمام بیشتر به آن پرداخته شود. قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص «همکاری سازمان ملل متحد و سازمان اکو» حاکی از همکاری مؤثر دو سازمان در موضوعات جهانی با آثار منطقهای است. پیامِ نشست سران اکو به جهان باید حاکی از تداوم حمایت این سازمان از تلاشهای افغانستان و مردم نجیب آن در بازسازی و توسعه اقتصادی باشد. «بانک تجارت و توسعه اکو» باید با انجام اصلاحات قانونی و رویهای، نقش پررنگی در تأمین مالی مبادلات تجاری مابین کشورهای عضو برعهده گیرد.