«روحانی واقعا رئیسجمهور بدشانسی بود

افزون بر این اوباما نشان داده است که این دغدغه واقعگرایان را در نظر دارد که نباید منابع را برای تهدیدهای حاشیهای هدر داد و کشور را در مقابله با چالشهای آتی دشمنان قدرتمند در شرایط نامساعد قرار داد. چنین سیاستی مستلزم آن است که آمریکا تمایل و آمادگی خود را برای کمک به دولتهای آسیایی در راستای مقابله با توسعه چین نشان دهد.

وزیر امور خارجه مقابله با شیوع گسترده کرونا را از اولویتهای موضوعی دولت دکتر رئیسی رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: در کنار توجه به تولید حداکثری واکسن داخلی، ما در وزارت امور خارجه با همکاری سفرای محترم خارجی موفق به تامین مقادیر زیادی واکسن کرونا شدیم. چین بهعنوان پرجمعیتترین کشور جهان، دارنده دومین تولید ناخالصی جهان و دارنده دومین بودجه نظامی جهان ظرفیت بهکارگرفتن سلطه بر همسایههای آسیایی خود را دارد.

راهبرد محور آسیایی ایالات متحده بیشتر از هر دیدگاهی متأثر از اصول واقعگرایی است.اهمیت نظامی و اقتصادی آسیا بهخودی خود توجیهکننده تمرکز آمریکا بر این منطقه است و این درحالی است که خیزش چین در جایگاه یک قدرت بزرگ ضرورت نگرانیهای آمریکا را تشدید میکند. شایان توجه اینکه هدف این مقاله این نیست که بگوید رهیافت واقعگرایی برای جهان و ایالات متحده سیاست خوب یا بدی است؛ بلکه میگوید که سیاست خارجی دولت اوباما با رهیافت واقعگرایی سیاسی همخوانی بیشتری دارد.

عزتی، عزتاله، 1394، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، تهران: مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی (ع). قوام، سید عبدالعلی(1385)، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، تهران: انتشارات سمت،چاپ دوازدهم. جوامع از زمان های کهن با یکدیگر روابط سیاسی داشته اند و در چارچوب یک سلسله اصول مشخص و از پیش تعیین شده، برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی با کشورهای دور و نزدیک رابطه برقرار می کردند؛ توسل به «جنگ» به عنوان ابزاری کلاسیک و شناخته شده مورد توجه کشورها بوده و «دیپلماسی» نیز در تحصیل اهداف و رفع اختلافات نقش چشمگیری داشته است.

نبود درس تحولات سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب بهعنوان یک پیشنیاز برای درس سیاست خارجی نیز این شکاف را دامن زده و بر سرگشتگی دانشجویان رشته علوم سیاسی افزوده است. بی تردید دفع شر مطلق رژیم غاصب اسرائیل تنها با حضور تکلیفی و فراگیر امت اسلام امکان پذیر خواهد بود که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مصداقی از این حضور تکلیفی و فراگیر مردمی است که به رهبری امام خمینی(ره) امکان پذیر شد و توانست با تسخیر سفارت اسراییل در تهران در واقع اولین قطعه از سرزمین فلسطین را آزاد نماید.

اصلاحطلبان با لیست «ائتلاف فراگیر اصلاحطلبان: گام دوم» به میدان آمدند و هم برای مجلس دهم و هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، لیستی ارائه دادند که از سوی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تهیه شده بود و سیدمحمد خاتمی نیز از مردم خواسته بود به تمامی افراد هر دو فهرست رأی دهند.

ایالات متحده برای جلوگیری از تسلط ژاپن بر آسیا در سال 1941 به جنگ با این کشور اقدام کرد و به احتمال زیاد در مقابل هر دولت دیگری هم که فکر تسلط بر این منطقه حساس را در سر داشته باشد، ایستادگی خواهدکرد. امیدوارم برادرانمان در بحرین و امارات و آنهایی که به فکر عادی سازی روابط هستند، تجدید نظر کرده چرا که این اقدام آنها به سوابق شان در کمک به فلسطین لطمه بزرگی می زند.

فکر میکنم در این شرایط، قدرت آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته و اعتبارش هم در سطح جهان بهخاطر این جنگهای متعدد، چه در عراق، چه در لیبی و چه حمایتش از سعودی در یمن مخدوش شده است. برای بسیاری چه در داخل آمریکا و چه در خارج از این کشور، سیاست خارجی اوباما فاجعه است. در آمریکا کلمهی سوسیالیسم یک ناسزا بود اما الان بسیاری از افراد در آمریکا حتی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش یعنی آقای «سندرز» که سناتور بوده و هست، از سوسیالیسم حرف میزنند.

این درحالی است که به باور بسیاری در آمریکا، در شرایط کنونی منافع حیاتی این کشور در هیچ نقطهای از جهان مورد تهدید جدی قرار ندارد، از اینرو کاربرد نیروهای نظامی بهویژه استفاده مستقیم از آن برای هر تهدیدی منطقی بهنظر نمیرسد.

در این بخش همچنین موضوع دیپلماسی و راهبردهای واشنگتن در قبال آن بررسی شده و ذیل این عنوان مباحث دیپلماسی رقابتی، ابزارهای دیپلماسی اقتصادی و حکمرانی اطلاعاتی مطرح شده است. دولت ترامپ در اقدامی به شدت بی رحمانه و غیرمنطقی و در بی اعتنایی به جان مردم بی گناه ایران در میانه بحران جهانی شیوع ویروس کرونا تا جایی پیش رفته که از تشدید تحریم های فلج کننده اقتصادی به رغم شدت آسیب تحریم های کنونی خبر داده است.

موضوعات مرتبط به راهبرد محور آسیا دربردارنده مواردی همچون ابتکارات دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی است. راهبرد محور آسیا با تمرکز بر تلاشهای آمریکا در مناطقی از جهان که بزرگترین تهدیدهای نظامی و ثروت اقتصادی را دارد، دلیل روشنی بر پیروی دولت اوباما از آموزههای واقعگرایی است. از اینرو رهیافت واقعگرایی برای درک رویکرد و اقدامات سیاست خارجی اوباما و پیشبینی احتمالی اقدامات آتی او در مدت زمان باقی مانده تا پایان ریاست جمهوری راهنمای مناسبی است.

سیاست خارجی دولت اوباما را میتوان نمود پارادایم واقعگرایی در سیاست بینالملل دانست. به هر حال بودجه 210 هزار میلیارد تومانی به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد، یعنی خود مجلس حدود 40 هزار میلیارد تومان کسر کرد، به دلیل اینکه ارقام بودجه ارقام واقعی و قابل تامین نبود، البته از همین رقم هم، پیشنهاد دولت 150 هزار میلیارد تومان بود که برای اصلاح، 20 هزار میلیارد در مجلس اضافه شد، حالا هر مقدار که تامین شود.

این رقم به این معناست که دستمزد ماهانه او چیزی حدود 33 هزار دلار است. تصمیم دولت اوباما در راستای راهبرد محور آسیا نشانه آشکار دیگری بر تمایلات واقعگرایانه او است. دکترین سیاست خارجی اوباما بازتعریفی از سیاست ایالات متحده مبتنی بر حداقلگرایی، متمایل به چندجانبهگرایی در مواقع لزوم و خود محور است و نشانهای از آرمانگرایی، اهداف بزرگ و یا تعهدات بیپایان در آن دیده نمیشود.

خط جنگ طلبی و تحریم که توسط جناح حامی سازمان «کمیته ایران آزاد» تا بحال دست غالب را داشته است، جای خود را به صلح و گفتگو داده است. سخنرانی سپتامبر 2014، باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تمایلات واقعگرایانه او را نشان داد.

اوباما بار دیگر در تأیید مواضع قبلی خود در مصاحبه آوریل 2016 با مجله آتلانتیک گفت که آمریکا در منطقه خلیجفارس و همچنین در اروپا، متحدان فرصتطلب و راحتطلبی دارد که میخواهند آمریکا را به درگیریهایی بکشانند که ارتباطی با منافع آمریکا ندارد. به باور اوباما وقتی منافع حیاتی آمریکا درخطر نیست، بقیه کشورها باید مسئولیت بیشتری را متقبل شوند.

اوباما همچنان اطمینان میدهد که هیچکدام از این تحولات هنوز منافع حیاتی آمریکا را تهدید نمیکنند؛ با اینحال تأثیرات آنها قابل توجه است. از یکسو اوباما از باتلاق پرهزینه ناشی از جنگ سال 2003 عراق خارج شده و به طولانیترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان داده است. به گزارش اقتصادنیوز حجم نقدینگی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان تیر ماه سال 92 بالغ بر 700 درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت روحانی ۸ سال کشور را معطل غرب و آمریکا کرد و منتظر بود تا آمریکا و کشورهای غربی مشکلاتمان را حل کنند. غنیسازی خواهد بود و اجرا خواهیم کرد».

یکی از آنها آنتونی اسکاراموچی بود که تنها ۱۰ روز در کاخ سفید دوام آورد. وی با بیان اینکه درخواستهای کشورهای غربی حدی ندارد و هر چقدر به طرف غربی امتیاز دهید آنها چیز بیشتری مطالبه میکنند، گفت: پیش از بیانیه سران چهار کشور، شاهد بودیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بیانیه دیگری در رابطه با تحریم افراد و شرکتهای فعال در حوزه پهپادی در ایران ارائه کرد.