پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/میادین نفت و گاز(آمار و اطلاعات)

چین، هند و روسیه از جمله مشتریان نفتی ایران بودند که با تشدید تحریمها خرید نفت خود را محدود کردند و حتی گفتند که خرید نفت آنها به صفر رسیده است. از جمله مهمترین اقدامات کشورهای توسعه یافته، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی می باشد.

بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. و همکاران (2009) در مطالعهای با عنوان «پویاییهای صنعت گاز انگلیس: الگوسازی پویاییشناسی سیستم و تحلیل سیاست انرژی درازمدت» به تحلیل پیشنوشتههای متعدد در خصوص صنعت گاز انگلیس پرداختهاند.

مدیران بنگاه که تصمیم سرمایه گذاری انجام می دهند به عنوان افراد دست اندرکار و مطلع به طور رسمی نقشی در بازار سهام ندارند ولی به خاطر اینکه پای سهام و سهامداران بنگاه و حساسیت آنها نسبت به ارزش سهام آن در کار است، مدیران تمایل دارند که بازار سهام را در جریان پیشرفت های بنگاه قرار دهند تا بدین وسیله بازار فوق در جریان موفقیت آنها قرار گیرد. در زمینه “کارایی اطلاعاتی” بازار سهام در مورد اینکه چه کسی مطلع است و چه کسی تصمیم می گیرد نوعی سردرگمی و ابهام وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ کل درآمد نفتی ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است البته برخی از دوستان می گویند امکان ندارد ما به این فروش برسیم ضمن آنکه ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی ما می شود، با کم کردن سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد مناطق محروم حدود ۶۲.۵ درصد می ماند یعنی ۱۶ میلیارد دلار، باید با این پول ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بابت هزینه های جاری و عمرانی واریز کرد و هم اینکه باید ارز ترجیحی را نیز پرداخت کرد، آیا چنین چیزی امکان دارد؟

با وجود اینکه خط لوله اول قدرتسیبری در سال گذشته به ظرفیت کامل خود رسیده بود، چین میزان اندکی گاز از طریق خط لوله از روسیه خریداری کرد و گاز طبیعی مایع(LNG) همچنان سهم بیشتری از تجارت طرفین را به خود اختصاص داد، با این حال پس از تکمیل پروژه، این خط لوله مجموعا ۸۸میلیارد مترمکعب معادل ۴۴درصد از کل واردات ۲۰۰میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی چین است را تامین خواهد کرد.

صادرات گاز ایران از دو طریق ارسال با خط لوله یا به صورت الانجی میباشد. مزیت روش مارکوف سوئیچینگ در انعطاف­پذیری آن می­باشد، بدین صورت که در این روش امکان وجود یک تغییر دائمی یا چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات می­توانند به دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتند. این تاثیر برروی متغیر مورد نظر می­تواند بصورت مستقیم و یا بطور غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه صورت بپذیرد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به موانع و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، اهمیت تأمین منابع مالی از طریق مالیات و اجرای سیاستهای اقتصادی را دو چندان کرده است. تولید می شود و از پالایشگاه و از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود. متغیرهای مالی استفاده شده نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، بازده سهام، و بخش واقعی بود که نمایندة آن تولید صنعتی بود.

در شکل زیر نمودار علی حلقوی نهایی با توجه به حلقه­هایی که پیشتر توضیح داده شد و به صورت مبسوط همراه با متغیرهای اثر گذار، نشان داده شده است. از منظر نمودارهای علی و حلقوی می­توان بیان داشت که هر چه نوسانات بورس بیشتر شود تاثیر آن بر بورس ایران بیشتر است این در حالی است که ارزش کل سهام معامله شده در دنیا تاثیر منفی بر ایران دارند یعنی در واقع تاثیر چندانی بر روی ارزش کل سهام معامله شده در ایران ندارد، در نتیجه یک تاثیر منفی و یک رابطه معکوس بین ارزش کل سهام معامله شده در دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران وجود دارد.

در بازار سرمایه نوسانات گسترده موجب ورود و خروج انبوهی از سرمایه می گردد. در کشورهای در حال توسعه، ضربه های وارد شده بر اقتصاد به دلیل ضربه های بازار بورس، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته عمق بیشتری دارد. بخش سوم نوسانات بورس، که شامل ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا تأثیر آن بر ارزش کل سهام معامله شده سهام در ایران در نظر گرفته شده است و همچنین در بخش چهارم تأثیر نوسانات را بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران دیده می شود.

در واقع شوک ها و نوسانات بیشترین تاثیر را بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران دارد. بعد از این متغیر، به ترتیب حجم تسهیلات بانکی و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین اثر را دارند. همچنین نتایج حاصل بررسی الگوی یوهانسون نشان می دهد که تورم وحجم تسهیلات بانکی و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین اثر را دارند. براساس نتایج این تحقیق، دسته بندی نوع نوسانات و اثرات نامتقارن، همراه با بازدة بازار بورس بر بازدة بازارهای بورس بزرگتر اثر گذار است.

2005)، در مطالعه خود رابطه بازده انتظاری و نوسانات آن را در دوازده بازار بزرگ سهام بین المللی مورد بررسی قرار دادند. آیا حضور در بازار بورس بین الملل باعث بهبود وضعیت بورس ایران می شود؟

اگر درآمدسرانه 5درصد رشد داشته باشد باعث نوسان 15 درصدی بورس خواهد شد. اگر چه نتایج نشان می دهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تأثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی(تأثیر محدود) و رشد شاخص قیمت سهام (تأثیر قابل ملاحظه) بر بازده مؤثر هستند. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در الگو، نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر تغییرات شاخص کل بورس در کوتاه مدت و میان مدت دارد.

تغییر بازده ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند گزینه های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. در حالیکه نوسانات بورس تاثیر مثبتی بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران دارد. این در حالی است که کوشش لی و دیگران برای تعیین همبستگی بازده و نوسانات بازدهی سهام، وجود همبستگی منفی و معنی دار را تأیید نموده است.

برای تعیین وقفه بهینه خودرگرسیون، با استفاده از روش OLS مدل فوق با حداکثر 12 وقفه تخمین زده می­شود و سپس با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارتز، وقفه بهینه در مدل انتخاب می­شود.